Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Кафедра Систем автоматизованого проектування


ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан ФЕЛ

____________(Л.Д.Писаренко)

"___"___________ 1997 р.

УЧБОВА ПРОГРАМА

з курсу


"Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів
(Мережеві інформаційні технології і сервіси)
"

Спеціальності "Системп автоматизованого проектування"

Київ 1997

Методичні вказівки

Метою курсу є вивчення базових понять мережевих інформаційних технологій та сервісів і їх використання для створення і управління мережевими інформаціними ресурсами.

Дисципліна "Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів (Мережеві інформаційні технології і сервіси)" викладається

у 9-тому семестрі в обсязі 108 годин, у т.ч. 36 годин лекцій і 36 годин лабораторних занять, а також самостійна робота.

Дисципліна спрямована на вироблення у студентів практичних навиків використання сучасних мережевих інформаційних технологій і сервісів для вирішення інформаційних потреб організацій. Вказані мережеві інформаційні технології розглядаються як невід'ємний компонент технологій Інтернет/інтранет.

В результаті вивчення дисципліни студент зобовязаний:

ЗНАТИ - базові мережеві інформаційні технології і сервіси

ПРИДБАТИ - теоретичні знання та практичні навики в області застосування мережевих інформаційних технологій і сервісів

ОПАНУВАТИ - сучасні технології розробки і менеджменту мережевих інформаційних систем і ресурсів.

Мережеві інформаційні технології і сервіси

Вступ

Розвиток мережевих інформаційних технологій і сервісів.

Технології Інтернет/інтранет.

Частина 1

Основні сервіси Інтернет

Электронна пошта.

Telnet

FTP. Анонімний FTP

WWW (World Wide Web). Пошукові системи

Протокол HTTP

Подтримка російської і української мови в Інтернет

Броузер Netscape Navigator

Частина 2

Разработка HTML-документів для WWW

Основні директиви мови HTML

Технологія використання таблиць і фреймів

Підготовка графічних образів для HTML-документів

Редактори HTML-документів

Форми

Інтерактивні комунікації в WWW, CGI

Інтерактивні графічні образи IMAGEMAP, USEMAP

Заключення

Сучасний стан та перспективи розвитку мережевих інформаційних технологій і сервісів та програмових засобів для розробки мережевих інформаційних систем.


Лабораторний практикум

Метою практиму є отримання студентами досвіду практичної розробки мережевих інформаційних ресурсів на основі використання технологій World Wide Web і HTML

Курсова робота

Метою курсової є закріплення студентами практичних навиків, отриманих в теоретичному курсі та на лабораторному практикумі. Студент має розробити тематичний WWW-сервер або один з тематичних розділів загального серверу, наповнити його інформацією і розмістити на учбовому WWW-сервері, що підключений до Інтернет. Таким чином студенту можуть приймати участь в створенні інфомаційних ресурсів навчального серверу або спеціалізованих інформаційних серверів.

Курсова робота є вижливим компонентом в створенні контрибутивного процесу навчання в сучасному мережевому інформаціному середовищі.

Іншим важливим компонентом виконання курсової роботи є коперативна робота групи студентів в процесі розробки тематичного проекту - проект виконується групою студентів з 2-4 чоловік. Таки чином студенти можуть набути досвід групової роботи в умовах виконання спільного проекту.

Література
Програму склав

доцент, к.т.н. Демченко Ю.В.

Зав. Каф. САПР

проф., д.т.н. Петренко А.І.

Рецензент

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Кафедра Систем автоматизованого проектування


ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан ФЕЛ

____________(Л.Д.Писаренко)

"___"___________ 1997 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу


"Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів
(Мережеві інформаційні технології і сервіси)
"

Спеціальності "Системп автоматизованого проектування"
Київ 1997

Робоча програма розроблена на базі учбової програми з курсу "Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів (Мережеві інформаційні технології і сервіси)"


Робоча програма розроблена доцентом, к.т.н. Демченко Ю.В.29 травня 1997 року Зав. каф. САПР

______________Петренко А.І.


Ухвалена Радою ФЕЛ

"_____"___________ 1997 р. Глова Ради ФЕЛ

_______________Писаренко Л.Д.

Нормативні дані:
Форма навчанняденна
Курс V
Семестр9
Лекцій36
Лабораторних занять36
Самостійна робота36
Курсова робота
Всього годин


1. Задачі і мета предмету

 1. Метою курсу є
 2. Задачі вивчення предмету

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні


 1. Перелік необхідних предметів попередньої підготовки

2. Зміст курсу

2.1. Лекції

N темиНазва темиРазом годин Аудиторна роботаІндивідуальна робота Самостійна роботаФорма контролю
УСЬОГО ЛекціїЛабораторні роботи
Частина 1

Основні сервіси Інтернет

12Электронна пошта.
 • Поштова программа мailx.
 • Eudora
62 4
13Telnet
 • Работа на віддаленому комп'ютері, користувацькі оболонки (deco).
 • Команди перегляду стану мережі (ping, traceroute, netstat).

FTP. Анонімний FTP

31 2
14WWW (World Wide Web). Пошукові системи 84 4
15Протокол HTTP 6 42
16Подтримка російської і української мови в Інтернет 42 2
17Броузер Netscape Navigator
 • Основні функції
 • Настройка
 • Настройка підтримки кирилічних шрифтів
 • Работа з Bookmark ("записною книжкою")
 • Работа з электронною поштою
44
Частина 2.

Разработка HTML-документів для WWW

18Основні директиви мови HTML 168 8
19Технологія використання таблиць і фреймів 124 8
20Підготовка графічних образів для HTML-документів 62 4
21Редактори HTML-документів 88
22Форми 624
23Інтерактивні комунікації в WWW, CGI 10 64
24 Інтерактивні графічні образи IMAGEMAP, USEMAP 6 24
ЗАГАЛОМ 1083636 1836 1. Лабораторні заняття

Лабораторні занняття повиині виконуватись в учбовому класі з персональними компютерами, підключеними до Інтернет.

Тема лабораторно-практичного заняття Кількість годинНеобхідне методичне і програмне забезпечення
аудиторних самостійних
1Віддалений доступ до мережевого компютера telnet 2telnet Win95

WS Telnet

2Адресація в Інтернет (Інтернет-адреси, ІР-адреси) 2telnet Win95

WS Telnet

3Програми мережевого моніторингу
 • ping
 • traceroute
 • netstat
 • nslookup
2ping

traceroute

netstat

nslookup

4Програма віддаленої передачі файлів FTP 2FTP Win95

WS FTP

5Анонімний FTP2 FTP Win95

WS FTP

6Вивчення броузера Netscape Navigator
 • робота з броузером
 • настройка параметрів броузера
 • установка і настройка підтримки української і російської мови
 • робота з електронною поштою
48Netscape Gold 3.0
7Поштова програма Eudora і робота з нею 24Eudora
8Вивчення роботи з текстовими HTML-редакторами
 • HTML Assistant
 • HotDog Pro
48HTML Assistant

HotDog Pro

9Вивчення роботи з графічними HTML-редакторами (WYSIWYG)
 • Netscape Gold Editor 3.0
 • Настройка основних параметрів
412Netscape Gold Editor 3.0
10Вивчення основних директив форматування тексту в HTML 11HotDog Pro Netscape Gold Editor 3.0
11Вивчення основних директив гіпертекстових посилок і позиціонування образів в HTML 22-"-
12Робота з таблицями в HTML 46-"-
13Робота з формами в HTML 46-"-
14Робота з фреймами в HTML 48-"-
15Загальне оформлення документу HTML 46-"-
ВСЬОГО36 362.3. Курсова робота

Виконується згідно методичних вказівок до виконання курсових робіт і проектів за курсів "Проектування компютерних мереж і систем" і "Менеджмент мережевих інформаційних ресурсів (Мережеві інформаційні технології і сервіси)"

 1. Контроль знань студентів

Контроль з дисципліни проводиться в двох формах: поточний та семестровий.

До оцінок поточного характеру входять бали за відповідь під час аудиторної роботи, за виконання завдання самостійної роботи студентів та за індивідуальні роботи.

Семестровий контроль проводиться у формі письмового тестування.

 1. Учбово методичні матеріали з курсу

Методичні вказівки і приклади виконання курсових проектів розміщені на кафедральному учбовому сервері http://cad.ntu-kpi.kiev.ua

Обов'язкова література

 1. Эд Крол. Все об Интернет. - Киев: BHV-Киев, 1994.
 2. Д.Р.Левин, К.Бароди. Секреты Internet. - Киев: Диалектика, 1996.
 3. П.Д.Перри. Секреты World Wide Web. - Киев: Диалектика, 1996.
 4. М.Нольден. Знакомьтесь WWW. - Киев: BHV-Киев, 1996.

Додаткова література

 1. E.Tittel, J.M.Stewart/ Intranet Bible. - IDG Books Worldwide Inc., 1997.


Програму склав

доцент, к.т.н. Демченко Ю.В.

29.05.97